CHICKEN KATSU BAO BUNS

399,00
chicken katsu - romano salad - spicy sauce